EL MUKI

KEY FRAME

KEY FRAME

CONTEXT SHOT

CONTEXT SHOT

ESTABLISHING SHOT

ESTABLISHING SHOT